Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro veškeré služby poskytované v souvislosti s touto webovou stránkou, provozovanou spolkem Dorostová unie, z.s., kterému bylo přiřazeno identifikační číslo 70148031 a který sídlí na adrese Lonkova 512, Polabiny, 530 09 Pardubice (dále nám už budeme říkat jen „Dorostová unie“). Zásady jsou základním kamenem našeho přístupu v oblasti ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují zejména na následující situace:

 • Registrace a přihlášky na akce pořádané Dorostovou unií;
 • Odebírání hromadných e-mailových zpráv zasílaných Dorostovou unií;
 • Brouzdání těmito webovými stránkami Dorostové unie.

 

Při zpracování osobních údajů vycházíme z hlavních zásad nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále tomuto nařízení bude říkat již jen „GDPR“).

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uvědomujeme si, že abychom Vám mohli dobře poskytovat služby spojené s užíváním této webové stránky, tak potřebujeme Vaši důvěru. Snažíme se pracovat s přesnými a dle potřeby aktualizovanými daty, které ukládáme jen na nezbytně nutnou dobu a nakládáme s nimi způsobem, který zajišťuje jejich náležitou ochranu. Co od nás v tomto směru můžete očekávat se dočtete níže.

JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME

Sbíráme dvě základní kategorie údajů. Jednak údaje, které nám sami poskytnete (například vyplněním registračního formuláře) a pak také ty, která získáváme Vaší aktivitou při využívání tohoto webu (například informace k vydaným souborům cookies nebo informace o technických zařízeních, prostřednictvím kterých se k našemu webu připojujete).

ÚDAJE, KTERÉ NÁM POSKYTUJETE

Evidujeme například data, která vyplníte do online formulářů a kolonek v rámci tohoto webu. Data jsou pak zpracována na základě „plnění smlouvy“, tedy abychom Vám mohli dodat to, na čem jsme se domluvili (například Vás zaregistrovat na akci). Data vždy zpracováváme v míře a rozsahu, který je potřebný pro splnění toho kterého účelu.

Data, která nám pošlete například e-mailem, prostřednictvím chatu, nebo nám je sdělíte po telefonu tak také zpracováváme primárně k vyřízení Vašeho požadavku. Ve chvíli, kdy se tato data stávají nadbytečnými, anebo ve chvíli, kdy si to budete přát, tak tato data samozřejmě smažeme.

ÚDAJE, KTERÁ ZÍSKÁVÁME VAŠÍ AKTIVITOU

Jako Dorostová unie neshromažďujeme, neuchováváme ani nesdílíme informace o koncových uživatelích, včetně IP adres, jedinečných identifikátorů uživatelů nebo informací, které umožňují osobní identifikaci, získáme-li je prostřednictvím těchto webových stránek bez předchozí souhlasu. Prosím, vezměte však na vědomí, že užíváním těchto webových stránek nám svůj souhlas udělujete již svým jednáním. Stejně tak, když vyplňujete přihlášky a formuláře, tak nám tím dáváte souhlas ke zpracování zadaných údajů.

INFORMACE K VYDANÝM ONLINE IDENTIFIKÁTORŮM – COOKIES

Soubory cookies a další online identifikátory patří v rámci otázek spojených s GDPR k těm nejdiskutovanějším. Jedná se o krátké textové soubory, které vytvoří navštívené webové stránky a prostřednictvím prohlížeče se uloží do Vašeho zařízení. Primárním obsahem cookies jsou informace o nastaveních souvisejících s navštívenou webovou stránkou (např. různé předvolby, které jste si v rámci navštívené stránky zvolili, případně přihlášení a podobně). Když se pak na již jednou zobrazenou stránku vrátíte, tak jí prohlížeč vrátí identifikátory, které má u vás s danou stránkou spojené. Stránka si tak uchová Vaše nastavení, které jste zvolili. Cookies mohou být uloženy jen tehdy, když jim to sami umožníte.

Jsou tři základní kategorie souborů cookies: reklamní, identifikační a technické. Přičemž každá služba si je nastavuje sama.

INFORMACE O ZAŘÍZENÍCH

Ať už používáte stolní počítač, notebook, chytrý mobilní telefon, anebo tablet, preferujete operační systém některého výrobce. Tím, že Vám naše webové stránky chceme zobrazit vždy v tom nejlepším nastavení, tak potřebujeme vědět, s jakými zařízeními máme co do činění. Jde nám tedy hlavně o to, pro jaký operační systém se má naše grafika vykreslit, přes jaký prohlížeč bude zobrazována, jak má dané zařízení nastavenou „politiku ochrany osobních údajů“, z jaké IP adresy k naší službě přistupujete, v jakém jazykovém a časovém pásmu se koncové zařízení nachází a podobně.

Také můžeme zaznamenávat informace o navštívené stránce a způsobu jejího využívání.

JAKÝ MÁME PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

– Plnění smlouvy –

Tento právní titul se použije v situaci, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem uzavření, plnění nebo ukončení nějakého smluvního vztahu mezi Vámi a Dorostovou unií. Například, když jako uživatel přímo poptáváte nějakou službu. Takovouto poptávkou může být již i jen samotné vepsání URL adresy do webového prohlížeče s cílem zajistit si přístup ke konkrétní službě. Dalším příkladem pak mohou být údaje, které nám dáváte, abychom Vás mohli zaregistrovat na nějakou akci.

– Zpracování se souhlasem –

O tento právní titul se budeme opírat za situace, kdy nám sami odsouhlasíte zpracování osobních údajů. V takovém případě máte vždy i právo svůj souhlas odvolat. Specifické jsou podmínky použitelné na souhlas dítěte v souvislosti se službami.

-Plnění právní povinnosti –

Zpracování Vašich osobních údajů nám může také nařídit národní, evropský či jiný zákonodárce svými zákony. V takových případech nemáme na výběrem a musíme takové předpisy, anebo rozhodnutí soudů či jiných státních orgánů poslouchat. Příkladem může být například situace, kdy budou nějaké informace od nás vyžadovány na základě pravomocného soudního rozhodnutí, anebo je budeme nuceni poskytnout orgánům činným v trestním řízení.

ZA JAKÝM ÚČELEM MŮŽEME VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Vaše osobní údaje, které jsme shromáždili využíváme pro naplnění určitého konkrétního, výslovně vyjádřeného a legitimního účelu, který se snažíme vždy definovat před započetím samotného sběru. Je v našem vlastním zájmu, abyste pokaždé jasně věděli, pro jaký účel Vaše osobní data zpracováváme.

V rámci našich webových stránek zpracováváme Vaše osobní data zejména pro následující účely:

 • K poskytnutí služby,
 • K identifikaci smluvní strany před uzavřením smlouvy, pokud spolu nějakou smlouvu uzavíráme;
 • K naplnění právní povinnosti;
 • K personifikace poskytovaných služeb tak, aby Vám poskytly co nejvyšší přidanou hodnotu;
 • K porozumění, jak využíváte našich služeb, abychom Vám mohli dodat co nejlepší uživatelský zážitek;
 • Ke zlepšení a zkvalitňování našich služeb a toho, co děláme;
 • K měření návštěvnosti našich webových stránek.

JAK OSOBNÍ ÚDAJE USCHOVÁVÁME

Shromažďujeme jen ty osobní údaje, kterým se nemůžeme vyhnout a nenecháváme si je déle, než nezbytně potřebujeme, abychom naplnili účel, pro který jsme je získali. Pokud je to možné a dává to v daném případě smysl, tak je anonymizujeme nebo pseudoanonymizujeme. Takový přístup je v souladu se zásadou omezení uložení, která ukládá povinnost vymazat nebo anonymizovat osobní údaje, pokud je již nepotřebujeme pro naplnění daného účelu, ke kterému byly shromážděny.

K Vašim datům, která jsme shromáždili mají přístup jen odpovědné osoby, pověřené Dorostovou unií k jejich zpracování. Případně další pověření zpracovatelé.

OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kromě toho, že jsme omezení v uchovávání Vašich osobních údajů tím, že je smíme mít jen po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu jejich zpracování, stanovuje nám GDPR ještě další omezení v těchto situacích:

 • Pokud se domníváte, že nepracujeme s přesnými informacemi;
 • Pokud považujete zpracování za protiprávní (ale zároveň netrváte na jejich vymazání)
 • Pokud požadujete údaje pro určení, výkon nebo obhajobu vlastních právních nároků;
 • Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

OZNAMOVÁNÍ ZMĚN TĚCHTO ZÁSAD

Pokud by se na těchto zásadách něco změnilo, tak u méně podstatných změn tuto změnu najdete na našich webových stránkách. Půjde-li o větší změnu, která se Vás přímo týká, tak se Vám v rámci možností ozveme.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Dnešní digitální svět je světem globálním, kdy je občas zapotřebí využít některé funkcionality, které mohou poskytovat společnosti se sídlem v některé zemi mimo Evropskou unii. Nejčastěji se bude nejspíš jednat o Spojené státy Americké a jejich technologické společnosti.

SPOLUPRÁCE S ORGÁNY DOZORU

Internet kromě příležitostí přináší i celou řadu rizik. Abychom jim předcházeli a zajišťovali bezpečné digitální prostředí, můžeme potřebovat komunikovat s orgány dozoru a ostatními úředními orgány v nejrůznějších otázkách. Z platné legislativy nám dokonce může vyplývat povinnost konat. V případě právně podložené žádosti úřadu jsme tak povinni uchovávat, sdílet či zobrazovat (v rozsahu a době vymezené konkrétním právním aktem) konkrétní osobní údaje. GDPR nás zároveň zavazuje ke spolupráci s dozorovým úřadem (ÚOOÚ) při plnění jeho úkolů. Nicméně každou takovou žádost úřadu pečlivě posuzujeme.

SOUHRN TOHO, CO OD NÁS MŮŽETE OČEKÁVAT

Chceme s Vámi hrát čistou hru bez nepříjemných překvapení, proto se snažíme vždy otevřeně komunikovat. A to i v otázce ochrany osobních údajů. Chceme Vás tedy informovat o některých právech, která Vám plynou z GDPR. Máte právo:

 • K zisku potvrzení, že vaše osobní údaje zpracováváme a že máte právo na přístup k nim.
 • Na opravu zpracovávaných osobních údajů (oprava nepřesných osobních údajů či právo na doplnění neúplných osobních údajů) a o právu na jejich výmaz za podmínek, které jsou dané GDPR; jedná se např. o situace, kdy údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, o odvolání souhlasu se zpracováním či vznesení námitek proti jejich zpracování.
 • Na výmaz všech osobních údajů, které o vás zpracováváme.
 • Na omezení zpracování v případě, že by vaše osobní údaje byly neaktuální nebo bychom je zpracovávali protiprávně.
 • Být informován o všech opravách, výmazech a omezení zpracování osobních údajů; tedy s výjimkou případů, kdy to nelze nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí na naší straně.
 • Na přenositelnost osobních údajů, které jste nám v průběhu využívání našich služeb poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; zároveň máte právo tyto údaje předat jinému správci, je-li zpracování založeno na souhlasu či smlouvě nebo se zpracování provádí automatizovaně; v souladu s GDPR si vás zároveň dovolujeme upozornit, že vaším právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. V údajích, které vám takto poskytneme naleznete pouze data z těch služeb, které o vás údaje evidují. Vždy tedy může nastat situace, že některou službu využíváte, ale tato služba o vás žádné údaje nesbírá nebo jsou zcela anonymní. A to i v případě, že s použitím osobních údajů vyslovíte souhlas.
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se provádí ve veřejném zájmu nebo je nezbytné pro účely oprávněného zájmu správce, včetně profilování založeného na tomto zpracování. Do uvedeného vymezení spadá i právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky, nebo se vás obdobným způsobem významně dotklo. V současné době však neprovádíme žádné rozhodování založené na automatizovaném zpracování.

ZABEZPEČNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako správce zaručujeme vhodná technická, procesní a organizační opatření, která zajišťují úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku.